پوستر فیلم  وام اهلی

وام اهلی

مستندایرانی
.36دقیقه
مستند «وام اهلی» زبان حال کسانی است که به وام بانکی نیاز دارند، اما نمیدانند بانکداری کنونی، زاییده اقتصاد لیبرالی است و نهایتا این افراد با مشکلاتی مواجه می شوند که از سوی بانک ها دامنشان را می گیرد.

عوامل سازنده مستند وام اهلی

محمد اسفندیاری
مهدی مطهر
پیام رفیعی

خلاصه محتوا

مستند «وام اهلی» زبان حال کسانی است که به وام بانکی نیاز دارند، اما نمیدانند بانکداری کنونی، زاییده اقتصاد لیبرالی است و نهایتا این افراد با مشکلاتی مواجه می شوند که از سوی بانک ها دامنشان را می گیرد.