پوستر فیلم  زعفرانی

زعفرانی

Zaferani

سریالایرانی
.46دقیقه
نود و نه درصد انسان ها، البته کمی بیشتر یا کم تر فرقی نمی کنند. «زعفرانی» که باشی کارها طبق روال پیش می رود. این سریال یک موضوع اصلی را پیش می برد که ...

تصاویر و جزییات سریال زعفرانی

 سریال زعفرانی
 سریال زعفرانی
 سریال زعفرانی
 سریال زعفرانی
 سریال زعفرانی

عوامل سازنده سریال زعفرانی

درباره سریال زعفرانی

نود و نه درصد انسان ها، البته کمی بیشتر یا کم تر فرقی نمی کنند. «زعفرانی» که باشی کارها طبق روال پیش می رود. این سریال یک موضوع اصلی را پیش می برد که در کنار آن موضوع های حاشیه ای از هنجارهای اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد.