پوستر فیلم  سربازی

سربازی

Military Service

مستندایرانی
.51دقیقه
مستند «سربازی» زندگی سربازان در پادگان‌ های آموزشی شهید خضرایی و فعالیت آنان در مدت خدمت و به ویژه دوران آموزشی و روند گذراندن این دوره را به تصویر می...

تصاویر و جزییات مستند سربازی

 مستند سربازی
 مستند سربازی
 مستند سربازی
 مستند سربازی
 مستند سربازی

عوامل سازنده مستند سربازی

سالار بی باک

درباره مستند سربازی

مستند «سربازی» زندگی سربازان در پادگان‌ های آموزشی شهید خضرایی و فعالیت آنان در مدت خدمت و به ویژه دوران آموزشی و روند گذراندن این دوره را به تصویر می‌ کشد.