پوستر فیلم  جاذبه

جاذبه

سریالایرانی
.47دقیقه
برنامه ترکیبی «جاذبه» میزبان مهمانانی از قشرهای مختلف است، تا هر یک از آن ها راوی تجربیات خاصشان از زندگی باشند. در برنامه جاذبه داستان های ناشنیده و ناگفته‌ ای نقل می شود، از نورانیت زندگی با رویکردی متفاوت.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال جاذبه

خلاصه محتوا

برنامه ترکیبی «جاذبه» میزبان مهمانانی از قشرهای مختلف است، تا هر یک از آن ها راوی تجربیات خاصشان از زندگی باشند. در برنامه جاذبه داستان های ناشنیده و ناگفته‌ ای نقل می شود، از نورانیت زندگی با رویکردی متفاوت.