پوستر فیلم  جاذبه

جاذبه

Attraction

سریالایرانی
.47دقیقه
برنامه ترکیبی «جاذبه» میزبان مهمانانی از قشرهای مختلف است، تا هر یک از آن ها راوی تجربیات خاصشان از زندگی باشند. در برنامه جاذبه داستان های ناشنیده و ...

تصاویر و جزییات سریال جاذبه

 سریال جاذبه
 سریال جاذبه
 سریال جاذبه
 سریال جاذبه
 سریال جاذبه

عوامل سازنده سریال جاذبه

درباره سریال جاذبه

برنامه ترکیبی «جاذبه» میزبان مهمانانی از قشرهای مختلف است، تا هر یک از آن ها راوی تجربیات خاصشان از زندگی باشند. در برنامه جاذبه داستان های ناشنیده و ناگفته‌ ای نقل می شود، از نورانیت زندگی با رویکردی متفاوت.