اختاپوس
بستن

اختاپوسOctopus

لیست من
پوستر فیلم  اختاپوس
پیش نمایش

کارگردان: مهدی انصاری

محصولایران

این فیلم به دستور مراجع قضایی از دسترس خارج شده است.

مستند «اختاپوس» به بررسی موضوع صنعت مافیای خودرو در کشور از اوایل انقلاب تا امروز و پشت پرده این صنعت پول ساز می پردازد.
مهدی انصاری