پوستر فیلم  ایستادگی در آسمان

ایستادگی در آسمان

Standing In The Sky

مستندایرانی
.20دقیقه
مستند «ایستادگی در آسمان» مستندی است که به پرواز هواپیمای ایرانی برای رساندن کمک های دارویی به مردم «یمن» و اقدام «عربستان سعودی» در جلوگیری و ممانعت ...

عوامل سازنده مستند ایستادگی در آسمان

درباره مستند ایستادگی در آسمان

مستند «ایستادگی در آسمان» مستندی است که به پرواز هواپیمای ایرانی برای رساندن کمک های دارویی به مردم «یمن» و اقدام «عربستان سعودی» در جلوگیری و ممانعت از نشستن هواپیما در فرودگاه «صنعا» می پردازد.