پوستر فیلم  کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

.45دقیقه
مستند سریالی «کیهان: ادیسه ای فضا زمانی» به معرفی تاریخ علم بشری می پردازد و نظریه های علمی معروف جهان را به زبان ساده برای بیننده بیان می کند. لذا بیشترین حجم مطالب مجموعه درباره علم فیزیک و کیهان شناسی است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

خلاصه محتوا

مستند سریالی «کیهان: ادیسه ای فضا زمانی» به معرفی تاریخ علم بشری می پردازد و نظریه های علمی معروف جهان را به زبان ساده برای بیننده بیان می کند. لذا بیشترین حجم مطالب مجموعه درباره علم فیزیک و کیهان شناسی است.