پوستر فیلم  زندگی در هوای سرد

زندگی در هوای سرد

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «زندگی در هوای سرد» درباره نحوه ارتباط افراد در فضای مجازی و بررسی مزایا و معایب این گونه از ارتباطات و تقابل آن با زندگی پیرامون انسان ها می باشد.

عوامل سازنده مستند زندگی در هوای سرد

علی خسروی
مهدی مطهر
مصطفی خسروی
حمید فنایی

خلاصه محتوا

مستند «زندگی در هوای سرد» درباره نحوه ارتباط افراد در فضای مجازی و بررسی مزایا و معایب این گونه از ارتباطات و تقابل آن با زندگی پیرامون انسان ها می باشد.