نفت آباد
بستن
پوستر فیلم  نفت آباد

نفت آباد

ِNaft Abad

مستندایرانی
.1ساعت و1دقیقه
مستند «نفت آباد» نشان می دهد در یک سیستم پیش رونده بر اساس نفت، چگونه اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد از معنی تهی می شود و زیر سلطه نفت تنها پوسته ای از...

تصاویر و جزییات مستند نفت آباد

عوامل سازنده مستند نفت آباد

درباره مستند نفت آباد

مستند «نفت آباد» نشان می دهد در یک سیستم پیش رونده بر اساس نفت، چگونه اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد از معنی تهی می شود و زیر سلطه نفت تنها پوسته ای از ظاهر آن ها باقی می ماند.