گلابو سیتابو
بستن
پوستر فیلم  گلابو سیتابو

گلابو سیتابو

فیلمهندی
.1ساعت و53دقیقه
فیلم «گلابو سیتابو» داستان دو همسایه است که یکی از آن ها مستأجر دیگری می باشد. این دو دائم بر سر اجاره بها با هم مشاجره دارند اما مستأجر برای خلاصی از این ماجرا فکر جدیدی در سر می پروراند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم گلابو سیتابو

Shoojit Sircar
Sheel KumarRonnie Lahiri
Juhi Chaturvedi

خلاصه محتوا

فیلم «گلابو سیتابو» داستان دو همسایه است که یکی از آن ها مستأجر دیگری می باشد. این دو دائم بر سر اجاره بها با هم مشاجره دارند اما مستأجر برای خلاصی از این ماجرا فکر جدیدی در سر می پروراند.