پوستر فیلم  پشت صحنه آبادان یازده 60

پشت صحنه آبادان یازده 60

فیلمایرانی
.40دقیقه
«پشت صحنه آبادان یازده 60» داستان ساخت این فیلم و سختی های فراوان عوامل این مجموعه است که درباره کارکنان رادیو آبادان و مردم این شهر است که چگونه با دست های خالی و سختی زیاد، از خاک وطن دفاع کرده اند و شهر آبادان که در آستانه سقوط است را نجات می دهند.

عوامل سازنده فیلم پشت صحنه آبادان یازده 60

خلاصه محتوا

«پشت صحنه آبادان یازده 60» داستان ساخت این فیلم و سختی های فراوان عوامل این مجموعه است که درباره کارکنان رادیو آبادان و مردم این شهر است که چگونه با دست های خالی و سختی زیاد، از خاک وطن دفاع کرده اند و شهر آبادان که در آستانه سقوط است را نجات می دهند.