پوستر فیلم  پشت صحنه آبادان یازده 60

پشت صحنه آبادان یازده 60

Behind The Scene Abadan 1160

فیلمایرانی
.40دقیقه
«پشت صحنه آبادان یازده 60» داستان ساخت این فیلم و سختی های فراوان عوامل این مجموعه است که درباره کارکنان رادیو آبادان و مردم این شهر است که چگونه با د...

عوامل سازنده فیلم پشت صحنه آبادان یازده 60

درباره فیلم پشت صحنه آبادان یازده 60

«پشت صحنه آبادان یازده 60» داستان ساخت این فیلم و سختی های فراوان عوامل این مجموعه است که درباره کارکنان رادیو آبادان و مردم این شهر است که چگونه با دست های خالی و سختی زیاد، از خاک وطن دفاع کرده اند و شهر آبادان که در آستانه سقوط است را نجات می دهند.