پوستر فیلم  آقای نخست وزیر

آقای نخست وزیر

مستندایرانی
.1ساعت و14دقیقه
مستند «آقای نخست وزیر» روایتی از ۲۸ ماه نخست وزیری دولت ملی «دکتر مصدق» و روزگار ملت ایران در آن زمان است و به وقایع ملی شدن صنعت نفت که این وقایع با شخصیت «دکتر مصدق» گره خورده، می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند آقای نخست وزیر

خلاصه محتوا

مستند «آقای نخست وزیر» روایتی از ۲۸ ماه نخست وزیری دولت ملی «دکتر مصدق» و روزگار ملت ایران در آن زمان است و به وقایع ملی شدن صنعت نفت که این وقایع با شخصیت «دکتر مصدق» گره خورده، می پردازد.