پوستر فیلم  جرم یحیی

جرم یحیی

Yahya Crime

مستندایرانی
.31دقیقه
مستند «جرم یحیی» داستان جوانی که هر سال در راهپیمایی اربعین شرکت می کرده ولی به اشتباه دستگیر می شود و مورد بازجویی و شکنجه قرار می‌گیرد.

عوامل سازنده مستند جرم یحیی

درباره مستند جرم یحیی

مستند «جرم یحیی» داستان جوانی که هر سال در راهپیمایی اربعین شرکت می کرده ولی به اشتباه دستگیر می شود و مورد بازجویی و شکنجه قرار می‌گیرد.