پوستر فیلم  انقلاب در خیابان روزولت

انقلاب در خیابان روزولت

Revolution on Roosevelt Street

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «انقلاب در خیابان روزولت» پیامدهای واقعه سرنوشت سازی است که صبح ۱۳ آبان سال ۵۹ در «خیابان روزولت» سابق تهران رقم زده شد و دو دوره جنگ سرد را به ...

تصاویر و جزییات مستند انقلاب در خیابان روزولت

 مستند انقلاب در خیابان روزولت
 مستند انقلاب در خیابان روزولت
 مستند انقلاب در خیابان روزولت
 مستند انقلاب در خیابان روزولت
 مستند انقلاب در خیابان روزولت

عوامل سازنده مستند انقلاب در خیابان روزولت

درباره مستند انقلاب در خیابان روزولت

مستند «انقلاب در خیابان روزولت» پیامدهای واقعه سرنوشت سازی است که صبح ۱۳ آبان سال ۵۹ در «خیابان روزولت» سابق تهران رقم زده شد و دو دوره جنگ سرد را به هم پیوند داد؛ واقعه ای که توسط «امام خمینی» انقلاب دوم خوانده شد.