اصل قصه
بستن
پوستر فیلم  اصل قصه

اصل قصه

Original Story

مستندایرانی
.19دقیقه
مستند «اصل قصه» به بررسی مشکلات نشر و فروش کتاب می پردازد. این مستند به وسیله مصاحبه با ناشران و نویسندگان به نام سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد ...

تصاویر و جزییات مستند اصل قصه

 مستند اصل قصه
 مستند اصل قصه
 مستند اصل قصه
 مستند اصل قصه

عوامل سازنده مستند اصل قصه

مجید فضائلی
مجید فضائلی
مجید فضائلی

درباره مستند اصل قصه

مستند «اصل قصه» به بررسی مشکلات نشر و فروش کتاب می پردازد. این مستند به وسیله مصاحبه با ناشران و نویسندگان به نام سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که نمایشگاه کتاب یا فروشگاه کتاب؟