اصل قصه
بستن
پوستر فیلم  اصل قصه

اصل قصه

مستندایرانی
.19دقیقه
مستند «اصل قصه» به بررسی مشکلات نشر و فروش کتاب می پردازد. این مستند به وسیله مصاحبه با ناشران و نویسندگان به نام سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که نمایشگاه کتاب یا فروشگاه کتاب؟
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند اصل قصه

مجید فضائلی
مجید فضائلی
مجید فضائلی

خلاصه محتوا

مستند «اصل قصه» به بررسی مشکلات نشر و فروش کتاب می پردازد. این مستند به وسیله مصاحبه با ناشران و نویسندگان به نام سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که نمایشگاه کتاب یا فروشگاه کتاب؟