پوستر فیلم  تعقیب

تعقیب

فیلم کوتاهایرانی
.3دقیقه
فیلم کوتاه «تعقیب» روایت همدلی اجتماعی مردم عزیز ایران در شرایط اقتصادی به وجود آمده و کمک به نیازمندان است.

عوامل سازنده فیلم کوتاه تعقیب

حسین دارابی
محمد جواد موحد
حسین حقیقی
علی گورانی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «تعقیب» روایت همدلی اجتماعی مردم عزیز ایران در شرایط اقتصادی به وجود آمده و کمک به نیازمندان است.