پوستر فیلم  ما همه کارگردانیم

ما همه کارگردانیم

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «ما همه کارگردانیم» نگاهی به تغییر نگرش و سبک زندگی و نحوه تعامل مردم با اتفاقات در زندگی روزمره، با افزایش استفاده از فضای مجازی می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند ما همه کارگردانیم

سجاد ترابی
سجاد ترابی

خلاصه محتوا

مستند «ما همه کارگردانیم» نگاهی به تغییر نگرش و سبک زندگی و نحوه تعامل مردم با اتفاقات در زندگی روزمره، با افزایش استفاده از فضای مجازی می پردازد.