پوستر فیلم  ما همه کارگردانیم

ما همه کارگردانیم

We Are All Directors

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «ما همه کارگردانیم» نگاهی به تغییر نگرش و سبک زندگی و نحوه تعامل مردم با اتفاقات در زندگی روزمره، با افزایش استفاده از فضای مجازی می پردازد.

تصاویر و جزییات مستند ما همه کارگردانیم

 مستند ما همه کارگردانیم
 مستند ما همه کارگردانیم
 مستند ما همه کارگردانیم
 مستند ما همه کارگردانیم
 مستند ما همه کارگردانیم

عوامل سازنده مستند ما همه کارگردانیم

سجاد ترابی
سجاد ترابی

درباره مستند ما همه کارگردانیم

مستند «ما همه کارگردانیم» نگاهی به تغییر نگرش و سبک زندگی و نحوه تعامل مردم با اتفاقات در زندگی روزمره، با افزایش استفاده از فضای مجازی می پردازد.