خوره
بستن
پوستر فیلم  خوره

خوره

Khoreh

مستندایرانی
.38دقیقه
مستند «خوره» به وقایع دی ماه ۹۶ و شکل گیری موج خواسته‌ های به حق مردم و علل انحراف و ناگفته های آن می‌ پردازد.

تصاویر و جزییات مستند خوره

 مستند خوره
 مستند خوره
 مستند خوره
 مستند خوره

عوامل سازنده مستند خوره

درباره مستند خوره

مستند «خوره» به وقایع دی ماه ۹۶ و شکل گیری موج خواسته‌ های به حق مردم و علل انحراف و ناگفته های آن می‌ پردازد.