ناموجود

زمهریرBitter Cold

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  زمهریر

کارگردان: علی روئین تن

محصولایران
آسیدعلی فرمانده بزرگ جنگ که سیامک فردا روشنفکر و نویسنده و محقق را در جنگ راهبری و امیری می‌ کرده است به گونه‌ ای که سیامک مهدی شده و ارادتش شمس و مولانایی بوده است
فیلم‌های پیشنهادی