پوستر فیلم  مصطفی

مصطفی

Mostafa

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «مصطفی» درباره ماجراهای یک مسلمان سوئدی در مسیر پیاده روی اربعین است.

عوامل سازنده مستند مصطفی

درباره مستند مصطفی

مستند «مصطفی» درباره ماجراهای یک مسلمان سوئدی در مسیر پیاده روی اربعین است.