پوستر فیلم  سیزده یار اوشن

سیزده یار اوشن

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «سیزده یار اوشن» در ادامه ماجرای سرقت های بزرگی است که در قسمت های قبل رخ دادند. این بار یاران اوشن در کنار هم جمع می شوند تا با سرقت از «ویلی بنک» انتقام خود را از او بگیرند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سیزده یار اوشن

Steven Soderbergh
Jerry Weintraub
David Holmes
Stephen Mirrione

خلاصه محتوا

فیلم «سیزده یار اوشن» در ادامه ماجرای سرقت های بزرگی است که در قسمت های قبل رخ دادند. این بار یاران اوشن در کنار هم جمع می شوند تا با سرقت از «ویلی بنک» انتقام خود را از او بگیرند.