پوستر فیلم  شیرینی

شیرینی

فیلم کوتاهایرانی
.7دقیقه
فیلم کوتاه «شیرینی» با موضوعی طنز آمیز درباره فساد بانک ها و ارائه خدمات به مردم است.

عوامل سازنده فیلم کوتاه شیرینی

محمدحسین امانی
حسین دارابی
حسین حقیقی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «شیرینی» با موضوعی طنز آمیز درباره فساد بانک ها و ارائه خدمات به مردم است.