پوستر فیلم  شیرینی

شیرینی

Sweets

فیلم کوتاهایرانی
.7دقیقه
فیلم کوتاه «شیرینی» با موضوعی طنز آمیز درباره فساد بانک ها و ارائه خدمات به مردم است.

عوامل سازنده فیلم کوتاه شیرینی

محمدحسین امانی
حسین دارابی
حسین حقیقی

درباره فیلم کوتاه شیرینی

فیلم کوتاه «شیرینی» با موضوعی طنز آمیز درباره فساد بانک ها و ارائه خدمات به مردم است.