پوستر فیلم  بیگانه های آشنا

بیگانه های آشنا

مستندایرانی
.23دقیقه
مستند «بیگانه های آشنا» به بررسی «سیل سال 1398» در استان های لرستان و خوزستان پرداخته و تلاش دارد به سوالات مبهم و نقاط کور این حادثه و شبهات مطرح شده پیرامون این اتفاق بپردازد، هم چنین به گوشه ای از زحمات و تلاش های مادی و معنوی شهید حاج قاسم سلیمانی در رویداد سیل سال 1398 هم اشاره دارد.

عوامل سازنده مستند بیگانه های آشنا

خلاصه محتوا

مستند «بیگانه های آشنا» به بررسی «سیل سال 1398» در استان های لرستان و خوزستان پرداخته و تلاش دارد به سوالات مبهم و نقاط کور این حادثه و شبهات مطرح شده پیرامون این اتفاق بپردازد، هم چنین به گوشه ای از زحمات و تلاش های مادی و معنوی شهید حاج قاسم سلیمانی در رویداد سیل سال 1398 هم اشاره دارد.