آخرین سپاه

The Last Legion

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آخرین سپاه

کارگردان: Doug Lefler

محصولانگلیس
فیلم «آخرین سپاه» در زمان سقوط امپراطوری رم اتفاق می افتد. «رمولوس آگوستوس»‌ جوان از شهر می گریزد و پا در راهی خطرناک برای رسیدن به طرفدارانش در بریتانیا می گذارد.

عوامل سازنده فیلم آخرین سپاه

Patrick Doyle
Simon Cozens