پوستر فیلم  فاصله شیشه ای

فاصله شیشه ای

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه فاصله شیشه ای روایت حال و احوال پرستاران و مدافعان سلامت در دوره کرونا را نشان می دهد.
تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم کوتاه فاصله شیشه ای

عوامل سازنده فیلم کوتاه فاصله شیشه ای

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه فاصله شیشه ای روایت حال و احوال پرستاران و مدافعان سلامت در دوره کرونا را نشان می دهد.