پوستر فیلم  فاصله شیشه ای

فاصله شیشه ای

Glass Distance

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه فاصله شیشه ای روایت حال و احوال پرستاران و مدافعان سلامت در دوره کرونا را نشان می دهد.

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه فاصله شیشه ای

 فیلم کوتاه فاصله شیشه ای
 فیلم کوتاه فاصله شیشه ای
 فیلم کوتاه فاصله شیشه ای
 فیلم کوتاه فاصله شیشه ای

بازیگران فیلم کوتاه فاصله شیشه ای

عوامل سازنده فیلم کوتاه فاصله شیشه ای

درباره فیلم کوتاه فاصله شیشه ای

فیلم کوتاه فاصله شیشه ای روایت حال و احوال پرستاران و مدافعان سلامت در دوره کرونا را نشان می دهد.