پوستر فیلم  درد مقدس

درد مقدس

Darde Moghaddas

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «درد مقدس» برداشتی از زندگی «شهید چمران» و نقش او در جنوب «لبنان» را بررسی می کند و زندگی جهادی «شهید مصطفی چمران» در زمان حضور در مدرسه صنعتی «...

عوامل سازنده مستند درد مقدس

میلاد حمیدی
میلاد حمیدی
ناصر عالمی

درباره مستند درد مقدس

مستند «درد مقدس» برداشتی از زندگی «شهید چمران» و نقش او در جنوب «لبنان» را بررسی می کند و زندگی جهادی «شهید مصطفی چمران» در زمان حضور در مدرسه صنعتی «جبل عامل» به عنوان مدیران مدرسه و تلاش این شهید بزرگوار برای شیعیان جنوب «لبنان» را روایت می کند.