پوستر فیلم  پل

پل

انیمیشنایرانی
.12دقیقه
انیمیشن کوتاه «پل» بر اساس خاطرات هم رزمان سردار شهید محسن صفوی است که وقایع رودخانه بهمن شیر در سال 1364 را روایت می کند.

عوامل سازنده انیمیشن پل

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «پل» بر اساس خاطرات هم رزمان سردار شهید محسن صفوی است که وقایع رودخانه بهمن شیر در سال 1364 را روایت می کند.