آرایش غلیظ
بستن
پوستر فیلم  آرایش غلیظ

آرایش غلیظ

فیلمایرانی
.1ساعت و39دقیقه
فیلم «آرایش غلیظ» داستان درام بین خیر و شر در گروه پنج نفره‌ ای است که می خواهند محموله‌ ای شامل ترقه، فشفشه و اسباب آتش بازی را که متعلق به آنها نیست بفروشند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آرایش غلیظ

خلاصه محتوا

فیلم «آرایش غلیظ» داستان درام بین خیر و شر در گروه پنج نفره‌ ای است که می خواهند محموله‌ ای شامل ترقه، فشفشه و اسباب آتش بازی را که متعلق به آنها نیست بفروشند.