پوستر فیلم  چای باروت

چای باروت

Chaye Baroot

مستندایرانی
.39دقیقه
مستند «چای باروت» روایتی است متفاوت از حال مردمان جنگ زده عراق که مهم ترین سال های زندگی خود را پشت خاکریزها و بالای برجک ها گذرانده اند.

عوامل سازنده مستند چای باروت

حسین صالحی
حسین صالحی
حسین صالحی
حسین صالحی

درباره مستند چای باروت

مستند «چای باروت» روایتی است متفاوت از حال مردمان جنگ زده عراق که مهم ترین سال های زندگی خود را پشت خاکریزها و بالای برجک ها گذرانده اند.