من تکنوکرات هستم
بستن
پوستر فیلم  من تکنوکرات هستم

من تکنوکرات هستم

I Am technocrat

مستندایرانی
.38دقیقه
مستند «من تکنوکرات هستم» قراردادهای جدید نفتی موسوم به «IPC» را واکاوی کرده و عواقب امضای این قراردادها را برای صنعت نفت و گاز کشور بررسی می کند.

تصاویر و جزییات مستند من تکنوکرات هستم

 مستند من تکنوکرات هستم
 مستند من تکنوکرات هستم
 مستند من تکنوکرات هستم
 مستند من تکنوکرات هستم

عوامل سازنده مستند من تکنوکرات هستم

درباره مستند من تکنوکرات هستم

مستند «من تکنوکرات هستم» قراردادهای جدید نفتی موسوم به «IPC» را واکاوی کرده و عواقب امضای این قراردادها را برای صنعت نفت و گاز کشور بررسی می کند.