پوستر فیلم  دیوارهای سرد

دیوارهای سرد

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «دیوارهای سرد» به بررسی معماری فعلی مدارس در مقایسه با معماری گذشته مدارس علمیه پرداخته و این که چطور معماری می تواند برنظام آموزشی، تاثیر مثبت یا منفی بگذارد را مورد بررسی قرار می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند دیوارهای سرد

احمد اعلایی
احمد اعلایی

خلاصه محتوا

مستند «دیوارهای سرد» به بررسی معماری فعلی مدارس در مقایسه با معماری گذشته مدارس علمیه پرداخته و این که چطور معماری می تواند برنظام آموزشی، تاثیر مثبت یا منفی بگذارد را مورد بررسی قرار می دهد.