پوستر فیلم  دیوارهای سرد

دیوارهای سرد

Cold walls

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «دیوارهای سرد» به بررسی معماری فعلی مدارس در مقایسه با معماری گذشته مدارس علمیه پرداخته و این که چطور معماری می تواند برنظام آموزشی، تاثیر مثبت ...

تصاویر و جزییات مستند دیوارهای سرد

 مستند دیوارهای سرد
 مستند دیوارهای سرد
 مستند دیوارهای سرد
 مستند دیوارهای سرد
 مستند دیوارهای سرد

عوامل سازنده مستند دیوارهای سرد

احمد اعلایی
احمد اعلایی

درباره مستند دیوارهای سرد

مستند «دیوارهای سرد» به بررسی معماری فعلی مدارس در مقایسه با معماری گذشته مدارس علمیه پرداخته و این که چطور معماری می تواند برنظام آموزشی، تاثیر مثبت یا منفی بگذارد را مورد بررسی قرار می دهد.