پوستر فیلم  قزل امام

قزل امام

Ghezel Emam

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «قزل امام» روایتی از سه ترکمن اهل سنت می باشد که ارادت خاصی نسبت به امام رضا (ع) دارند.

عوامل سازنده مستند قزل امام

درباره مستند قزل امام

مستند «قزل امام» روایتی از سه ترکمن اهل سنت می باشد که ارادت خاصی نسبت به امام رضا (ع) دارند.