پوستر فیلم  هیندربرگ

هیندربرگ

The Hindenburg

.1ساعت و46دقیقه
فیلم «هیندربرگ» درباره یک بالن هوایی است. فیلمی که وقایع فاجعه «هیندربرگ» حادثه آتش گرفتن یک بالن هوایی را به تصویر می کشد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم هیندربرگ

Robert Wise
Robert Wise
David Shire
Donn Cambern

درباره فیلم هیندربرگ

فیلم «هیندربرگ» درباره یک بالن هوایی است. فیلمی که وقایع فاجعه «هیندربرگ» حادثه آتش گرفتن یک بالن هوایی را به تصویر می کشد.