پوستر فیلم  عمر مختار

عمر مختار

Lion Of The Desert

.2ساعت و25دقیقه
فیلم «عمر مختار» داستان «موسولینی»، ژنرال «گراتسیانی رید» را به سمت فرمانداری لیبی منصوب می کند.در لیبی اعراب بادیه نشین تاکنون در برابر استعمار ایتال...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم عمر مختار

 فیلم عمر مختار
 فیلم عمر مختار
 فیلم عمر مختار
 فیلم عمر مختار
 فیلم عمر مختار

عوامل سازنده فیلم عمر مختار

Moustapha Akkad
Maurice Jarre
John Shirley

درباره فیلم عمر مختار

فیلم «عمر مختار» داستان «موسولینی»، ژنرال «گراتسیانی رید» را به سمت فرمانداری لیبی منصوب می کند.در لیبی اعراب بادیه نشین تاکنون در برابر استعمار ایتالیا مقاومت کرده اند. ورود گراتسیانی با حمله ای به رهبری «عمر مختار» هم زمان می شود که در آن به نیرو های ایتالیایی تلفات و خسارات سنگینی وارد می شود.