عمر مختار

Lion Of The Desert

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  عمر مختار

کارگردان: Moustapha Akkad

فیلم «عمر مختار» داستان «موسولینی»، ژنرال «گراتسیانی رید» را به سمت فرمانداری لیبی منصوب می کند.در لیبی اعراب بادیه نشین تاکنون در برابر استعمار ایتالیا مقاومت کرده اند. ورود گراتسیانی با حمله ای به رهبری «عمر مختار» هم زمان می شود که در آن به نیرو های ایتالیایی تلفات و خسارات سنگینی وارد می شود.

عوامل سازنده فیلم عمر مختار

Maurice Jarre
John Shirley