پوستر فیلم  فریاد

فریاد

Saccage

انیمیشنفرانسه ای
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «فریاد» زندگی رباتی زباله جمع کن که به دنبال یک کیسه پلاستیکی شهر پاریس را طی می کند نشان می دهد.

عوامل سازنده انیمیشن فریاد

Paul Gaulier
I start
Jonathan Breuer
Rebecca Laubin

درباره انیمیشن فریاد

انیمیشن کوتاه «فریاد» زندگی رباتی زباله جمع کن که به دنبال یک کیسه پلاستیکی شهر پاریس را طی می کند نشان می دهد.