پوستر فیلم  کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی

کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی

.2ساعت و21دقیقه
فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» زمانی اتفاق می افتد که فعالیت ابر قهرمان ها باعث ایجاد وحشت در میان مردم می شود. دولت ها، قانونی وضع می کنند که باعث محدود شدن فعالیت آن ها می شود، این قانون علت جنگ میان ابر قهرمان ها است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی

خلاصه محتوا

فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» زمانی اتفاق می افتد که فعالیت ابر قهرمان ها باعث ایجاد وحشت در میان مردم می شود. دولت ها، قانونی وضع می کنند که باعث محدود شدن فعالیت آن ها می شود، این قانون علت جنگ میان ابر قهرمان ها است.