پوستر فیلم  متروکه ها

متروکه ها

مستندایرانی
.21دقیقه
مجموعه مستند «متروکه ها» با موضوع شهر سازی و رابطه انسان ها با طبیعت است و در سه قسمت «جزیره هاشیما» «بهشت روی زمین» «شهر الماس» ساخته شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند متروکه ها

خلاصه محتوا

مجموعه مستند «متروکه ها» با موضوع شهر سازی و رابطه انسان ها با طبیعت است و در سه قسمت «جزیره هاشیما» «بهشت روی زمین» «شهر الماس» ساخته شده است.