پوستر فیلم  متروکه ها

متروکه ها

Abandoned

مستندایرانی
.21دقیقه
مجموعه مستند «متروکه ها» با موضوع شهر سازی و رابطه انسان ها با طبیعت است و در سه قسمت «جزیره هاشیما» «بهشت روی زمین» «شهر الماس» ساخته شده است.

تصاویر و جزییات مستند متروکه ها

 مستند متروکه ها
 مستند متروکه ها
 مستند متروکه ها
 مستند متروکه ها
 مستند متروکه ها

عوامل سازنده مستند متروکه ها

درباره مستند متروکه ها

مجموعه مستند «متروکه ها» با موضوع شهر سازی و رابطه انسان ها با طبیعت است و در سه قسمت «جزیره هاشیما» «بهشت روی زمین» «شهر الماس» ساخته شده است.