پوستر فیلم  گاومیش حیوان نجیبی است

گاومیش حیوان نجیبی است

Gavmish Heyvane Najibi Ast

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «گاومیش حیوان نجیبی است» به آخرین گاومیش داران منطقه گاومیش آباد در خوزستان (دزفول) می‌ پردازد.

تصاویر و جزییات مستند گاومیش حیوان نجیبی است

 مستند گاومیش حیوان نجیبی است
 مستند گاومیش حیوان نجیبی است
 مستند گاومیش حیوان نجیبی است
 مستند گاومیش حیوان نجیبی است
 مستند گاومیش حیوان نجیبی است

عوامل سازنده مستند گاومیش حیوان نجیبی است

مهدی مطهر

درباره مستند گاومیش حیوان نجیبی است

مستند «گاومیش حیوان نجیبی است» به آخرین گاومیش داران منطقه گاومیش آباد در خوزستان (دزفول) می‌ پردازد.