رمبو: آخرین خون
بستن
پوستر فیلم  رمبو: آخرین خون

رمبو: آخرین خون

.1ساعت و30دقیقه
فیلم «رمبو آخرین خون» از مزرعه کوچکی در «مکزیک» که متعلق به «رمبو» می باشد آغاز می شود. «جان رمبو» بیشتر زمان خود را به مزرعه‌ داری سپری می‌ کند، اما زمانی که «کارتل‌ های مکزیک» «ماریا» را می‌ دزدند، به دنبال آن ها به کشور «مکزیک» می‌ رود و حال «جان رمبو» باید با یکی از قدرتمند ترین کارتل‌ های دنیا رو به‌ رو شود و با او مبارزه کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم رمبو: آخرین خون

Adrian Grunberg
Louis ArriolaChrista Campbell
Brian Tyler

خلاصه محتوا

فیلم «رمبو آخرین خون» از مزرعه کوچکی در «مکزیک» که متعلق به «رمبو» می باشد آغاز می شود. «جان رمبو» بیشتر زمان خود را به مزرعه‌ داری سپری می‌ کند، اما زمانی که «کارتل‌ های مکزیک» «ماریا» را می‌ دزدند، به دنبال آن ها به کشور «مکزیک» می‌ رود و حال «جان رمبو» باید با یکی از قدرتمند ترین کارتل‌ های دنیا رو به‌ رو شود و با او مبارزه کند.