پوستر فیلم  ما اقتصاد دانیم

ما اقتصاد دانیم

We Are Economists

مستندایرانی
.39دقیقه
مستند «ما اقتصاد دانیم» داستان تمام دانشجویان اقتصاد دانشگاه کشور است که از نظام آموزشی اقتصاد به ستوه آمده اند و خواستار تغییرات اساسی در نحوه تدریس ...

عوامل سازنده مستند ما اقتصاد دانیم

درباره مستند ما اقتصاد دانیم

مستند «ما اقتصاد دانیم» داستان تمام دانشجویان اقتصاد دانشگاه کشور است که از نظام آموزشی اقتصاد به ستوه آمده اند و خواستار تغییرات اساسی در نحوه تدریس دروس اقتصاد هستند.