دیدن این فیلم جرم است
بستن

دیدن این فیلم جرم استWatching This Movie is a Crime

لیست من
پوستر فیلم  دیدن این فیلم جرم است
پیش نمایش

کارگردان: رضا زهتابچیان

محصولایران
فقط یک فیلم پنج دقیقه ‌ای می‌ خواستم تا بعدا بتوانم از زنم و دخترم دفاع کنم، ولی فرصتی ندادند. صدای آژیرهایشان نزدیک‌ تر می شود. وقت کمی دارم. دیگر دیر شده «دیدن این فیلم...
محمدرضا شفاه