پوستر فیلم  شیشه

شیشه

.2ساعت و6دقیقه
فیلم «شیشه» قسمت پایانی از سه گانه شیامالان است که ارتباط بین قسمت های قبلی را مشخص می کند و از مامور امنیتی دیوید گان از نیروهای ماورایی خود استفاده می کند تا وندل کرامپ شخص مریضی که 24 شخصیت متفاوت دارد را تعقیب کند و به دام بیندازد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شیشه

M. Night Shyamalan
Marc BienstockJason Blum
M. Night Shyamalan
West Dylan Thordson

خلاصه محتوا

فیلم «شیشه» قسمت پایانی از سه گانه شیامالان است که ارتباط بین قسمت های قبلی را مشخص می کند و از مامور امنیتی دیوید گان از نیروهای ماورایی خود استفاده می کند تا وندل کرامپ شخص مریضی که 24 شخصیت متفاوت دارد را تعقیب کند و به دام بیندازد.