پوستر فیلم  پرچم مدرسه

پرچم مدرسه

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «پرچم مدرسه» روایت معلمی که از اسطوره های ایرانی در طول تاریخ صحبت می کند. از آن ها که دلیر مردانه ایستادگی کردند تا پرچم کشورمان در اهتزاز بماند. ناگهان طوفان عجیبی درمی گیرد و پرچم برافراشته در حیاط مدرسه پاره می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه پرچم مدرسه

سجاد معارفی
حسین حقیقی
میلاد محمدی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «پرچم مدرسه» روایت معلمی که از اسطوره های ایرانی در طول تاریخ صحبت می کند. از آن ها که دلیر مردانه ایستادگی کردند تا پرچم کشورمان در اهتزاز بماند. ناگهان طوفان عجیبی درمی گیرد و پرچم برافراشته در حیاط مدرسه پاره می شود.