پوستر فیلم  میراث آلبرتا 1

میراث آلبرتا 1

Alberta legacy 1

مستندایرانی
.1ساعت و9دقیقه
مستند «میراث آلبرتا 1» مسئله مهاجرت هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان نخبه دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه های برتر کشور، برای ادامه ی تحصیل به کشورهایی نظ...

عوامل سازنده مستند میراث آلبرتا 1

درباره مستند میراث آلبرتا 1

مستند «میراث آلبرتا 1» مسئله مهاجرت هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان نخبه دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه های برتر کشور، برای ادامه ی تحصیل به کشورهایی نظیر امریکا، را بررسی می کند.